wzór zaświadczenia o zatrudnieniu kierowcy

Katalog wyszukanych fraz

Australia, ostatni brzeg

Temat: swiadectwo kwalifikacji
" />świadectw kwalifikacji juz się od 1.01.04r. nie wystawia nowych. Stare zachowują ważność do terminu określonego w ich treści. Kursy przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Polsce. W Warszawie,przy ul. Odlewniczej 8 (tel. (022)814-10-32). Dokumentem który kierowca wozi zamiast świadectwa jest zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu kierowcy wydane na podstawie 3 dokumentów złożonych przez pracownika: zaświadczenia lekarskiego od lekarza uprawnionego do badań kierowców, badania psychotechnicznego, oraz zaświadczenia o ukonczeniu kursu przewozu osób lub rzeczy.Wzór zaświadczenia w Dz. U. Nr 230 z 2003r.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17924Temat: wykaz stanowisk w warunkach szkodliwych i zatr.kierowcy
" />
14-10-2004

świadectw kwalifikacji juz się od 1.01.04r. nie wystawia nowych. Stare zachowują ważność do terminu określonego w ich treści. Kursy przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Polsce. W Warszawie,przy ul. Odlewniczej 8 (tel. (022)814-10-32). Dokumentem który kierowca wozi zamiast świadectwa jest zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu kierowcy wydane na podstawie 3 dokumentów złożonych przez pracownika: zaświadczenia lekarskiego od lekarza uprawnionego do badań kierowców, badania psychotechnicznego, oraz zaświadczenia o ukonczeniu kursu przewozu osób lub rzeczy.Wzór zaświadczenia w Dz. U. Nr 230 z 2003r.


Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19439


Temat: badanie psychologiczne kierowców
" />przewóz na potrzeby własne - nie robi się tylko kursu przewozu osób lub rzeczy wymaganego gdy przewóz jest wykonywany usługowo. Natomiast orzeczenie lekarskie od lekarza kierowców oraz badania psychotechnicze są wymagane gdyż pracodawca musi wydać kierowcy zaświadczenie o zatrudnieniu wg określonego wzoru z Dz U Nr 230 z 2003r. , gdzie dane z tych dokumentów są potrzebne. Co prawda nie mam u siebie kierowców ale moja firma robi kursy przewozu osób i rzeczy stąd o tym wiem.

Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19046


Temat: Praca w hurtowni
" />Witam. Jestem pewien że "kierowca zatrudniony przez przedsiębiorcę wykonującego transport na potrzeby własne" nie potrzebuje kursu na przewóz rzeczy ponieważ a. zdanie umieszczone w cudzysłowie jest dokładnym cytatem z wzoru zaświadczenia wydawanego przez prcodawcę dla kierowcy i tam jest odnośnik iż w tej sytuacji kurs na przewóz rzeczy nie dotyczy, b. zeszły rok przepracowałem w firmie Danone, która w drobiazgowy sposób dba o pełen legalizm w zatrudnieniu i takiego kursu nie wymagała. Kolega Matee ma 100% rację. Pozdrowienia.
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=9000


Temat: Uprawnienia na przewóz rzeczy
" />Art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym:

Art. 39a. 1. Przewoźnik drogowy może zatrudnic kierowcę, jeżeli osoba ta:
1) ukonczyła 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym okreslone w ustawie z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
3) ukonczyła odpowiedni kurs dokształcajacy kierowców, o którym mowa w art. 39b ust. 1;
4) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
5) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy kierowcy wykonujacego transport drogowy
rzeczy pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do
7,5 t.
jest ograniczenie wiekowe dla pracodawców zatrudniających kierowców na pojazdach i zestawach powyżej 7,5t DMC, ale nie ma ani słowa o ograniczeniu wiekowym udziału w kursie doszkalającym na przewóz rzeczy i osób.

jest jeszcze Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 w sprawie kursów doszkalających kierowców wykonujących transport drogowy, ale owo rozporządzenie określa:
program,
czas trwania,
wzór zaświadczenia,
wzór rejestru osób przeszkolonych
i nic więcej.
więc tam o wieku przystępujących do kursu nie ma co szukać.
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=11716


Temat: Zaświadczenie
" />Cześć Ramzes,

Podaję poniżej link - mam nadzieję, że pomoże:

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/2303.htm

Na górze masz tekst ustawy, a poniżej " Wzór zaświadczeńia poświadczającego zatrudnienie kierowcy oraz spełnianie przez niego wymagań określonych ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ".

>pozdrawiam Marcin.
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=16800


Temat: Praca na zestawie ciężarowym bez umowy o prace
" />Art. 39e.
1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany do:
1) kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa odpowiednio w art. 39c i 39d,
2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych,
3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy orzeczeń lekarskich i psychologicznych oraz zaświadczeń o ukończeniu kursów dokształcających, jeżeli kursy te są wymagane,
4) prowadzenia dokumentacji: dotyczącej pracy kierowcy, a w szczególności pojazdów, którymi kierowca wykonywał przewozy, oraz czasu pracy kierowcy; przepis ten dotyczy dokumentacji prowadzonej niezależnie od ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 12911 Kodeksu pracy,
5) przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy orzeczeń i zaświadczeń, o których mowa w pkt 3, oraz wyciągu z dokumentacji, o której mowa w pkt 4,
6) wystawienia kierowcy zaświadczenia poświadczającego jego zatrudnienie oraz spełnianie wszystkich wymagań określonych ustawą.
2. Spełnienie przez przedsiębiorcę będącego pracodawcą obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.
3. Minister właściwy do spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia,szczegółowy sposób postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy oraz ustali wzory stosowanych dokumentów, w tym wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, uwzględniając zakres niezbędnych informacji.
Art. 39f.
Wymagania, o których mowa:
1) w art. 39a-39e, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport drogowy lub osób wykonujących osobiście przewozy na rzecz tego przedsiębiorcy,
2) w art. 39a ust. 1 pkt 2, 4 i 5 oraz art. 39c-39e, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy na potrzeby własne lub kierowcy przez niego zatrudnionego. - Przepraszam że takie długie
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24712


Temat: Nowy wzór zaświadczenia poświadczającego zatrudnienie kier..
" />Jak w temacie,
Potrzebuję nowego wzoru w którym nie ma punktu, że kierowca ma ukończone 21 lat, bo na starym niestety jest... To co z osobami, które mają KW pełną i nie mają 21 lat? Dostają takie samo jak ci co mają 21 lat?
Proszę o szybką odpowiedź.
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=26935


Temat: Przewóz na potrzeby własne ,pytanie .
" />
">dwa przykłady:
1. firma produkująca profile stalowe i rozsyła je po kraju i Europie. w Twoim pojęciu transport na potrzeby własne, faktycznie transport niezarobkowy. nie posiada licencji na transport, więc z powrotem musi jeździć na pusto.
wszelkie wymagania wobec kierowcy są takie jak w firmach transportowych.
firma zdobywa licencję i już prowadzi transport zarobkowy biorąc ładunki powrotne.
dla kierowcy nic się nie zmienia.
2. firma produkuje profile stalowe, Ty pracujesz jako ślusarz, spawacz, tokarz, czy operator maszyny do gięcia. możesz wozić materiały i narzędzia niezbędne do pracy na swoim stanowisku bez wymagań, czyli wiek, kurs na przewóz rzeczy.
jednak jeżeli w tej samej firmie przejdziesz na etat kierowcy i zaczniesz wozić owe profile do hurtowni, lub przywożąc surowiec do ich wyrobu musisz już spełnić wymagania kierowcy w transporcie drogowym.
również jeżeli w dalszym ciągu będziesz na etacie spawacza, czy coś w tym rodzaju i na tym etacie zaczniesz rozwozić produkt lub przywozić materiał np. meble biurowe dla firmy, które nie mają nic wspólnego z pracą spawacza, będziesz musiał spełniać wymagania kierowcy.


Po pierwsze to transport na potrzeby własne to nie jest moje pojęcie. Ja, jeżeli nie cytuje to używam sformułowania "przewóz na potrzeby własne" co jest tożsame z niezarobkowym przewozem drogowym i oba te terminy są zapisane w art. 4 ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym.
Nie chciałbym cytowac Twoich teorii o "transporcie na potrzeby własne" sprzed 3 tygodni.

Co do przykładu pierwszego to w momencie kiedy firma zrobi licencje na transport sytuacja kierowcy zmienia się, ponieważ zaczyna go wtedy obowiązywac wymóg ukończenia 21 lat oraz kursu na przewóz rzeczy, którego przy wykonywaniu niezarobkowego przewozu drogowego=przewozu na potrzeby własne, nie musiał posiadac (Ustawa z dnia 17 listopada 2006 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym; zaswiadczenie o zatrudnieniu wg. wzoru Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2003r).

Pisałem już o tym ale jakoś nie chcesz sie do tego odnieśc tylko ciągle ja pisze swoje Ty swoje. Robi się z tego jeszcze większy zamęt.
Jeżeli twierdzisz, że się mylę to proszę o uzasadnienie na podstawie przepisów, a nie przykładów, bo w Polsce przykłady nie są obecnie zródłem obowiązującego prawa.
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17465Form:

Archiwum

Australia, ostatni brzeg
wzór podania przykładowe podanie
wzór oświadczenia przy wypadku drogowym
wzór upoważnienia przy rejestracji samochodu
wzór Umowa komisowa na samochód
Wzór rezygnacji z usług telekomunikacyjnych
WZÓR ROZWIĄZANIA UMOWY ZA POROZUMIENIEM
wzór druku przelewu na konto
 • budowa komputera klasy pc
 • wh download counter strike
 • samobF3jstwo metody
 • bakterie zdjecia
 • 24 200

 • Idziesz do kobiet? Nie zapomnij bicza! Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)
  Gdyby nawet Boga nie było, należało by Go wymyślić. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
  Egoista dobry sobie. Bilewicz Jerzy
  Gdy tygrys umiera, nie traci godności.
  Gdy jesteś szczęśliwy - nie bądź pyszny, gdy jesteś biedny - nie upokarzaj się. Kleobulos